Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh – độc đáo kiến trúc Pháp